Stroossen, Déifbau an Infrastrukturen

De Stroossen- an Déifbau gehéieren zu den Haaptservicer vun der Entreprise. Egal wéi eng Aarbecht an deem Beräich, mir bréngen den néidege Saach- a Fachverstand mat fir all Projet unzegoen.

Dat selwecht gëllt bei der Realiséierung vun Alentouren a Bësch-Weeër, Placéiere vu Bordüren asw. 

 

"En tant qu'ouvrier pour le compte de Weber et Cie Sàrl, je travaille avec l'Administration des Ponts et Chaussées, en ce qui concerne l'exécution de tous les travaux de chaussées, d'accotements et de fossés."

De Lemos Marques Jaime

Prochaine projet